یک رنگ همواره در ارتباط با رنگ های اطراف خود دیده می شود. بنابراین جایگزین نمودن و جهت رنگ ها نسبت به یکدیگر در کمپوزیسیون تصویری اهمیت دارند.
رنگ های گرم و روشن از بالا تحریک کننده، از دو طرف گرما بخش و در کف دارای حالت بالا رونده هستند.
رنگ های گرم و تیره از بالا متین، از دو طرف محدود کننده و در کف اطمینان بخش هستند.
رنگ های سرد و روشن از بالا آرامش بخش، از دو طرف وسعت بخش و در کف نرم و لطیف هستند.
رنگ های سرد و تیره از بالا تهدید کننده، از دو طرف مالیخولیایی و در کف سنگین و طاقت فرسا هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X