تمامی رنگ ها در همجواری مختلف رنگی، تحت تأثیر قرار می گیرند که این تأثیرات جنبه های متفاوتی در مجاورت های گوناگون را شامل می شود.
انواع تأثیر متقابل رنگی شامل موارد زیر است: ۱.تغییر وسعت مجازی رنگ ها ۲.تغییر درجه ی ارزش های رنگی
۳.تغییر بعد رنگی ۴.تغییر درجه ی تاریکی و روشنی رنگ ها
بدین ترتیب، در طراحی می توان از پدیده ی تأثیر متقابل رنگ ها، برای ایجاد محیط رنگی زیبا و یا کاربردی مناسب بهره جست.
تأثیر متقابل رنگ ها می تواند با تکیه بر بیان و مفاهیم رنگی، متناسب با اصول زیبایی شناسی و کاربردی، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X