رنگ زرد حالت گرم‌کنندگی دارد و روشن‌ترین رنگ در میان کلیه رنگ‌هاست. رنگ خوشحالی، شادابی، نشاط و آرامش است. محتوای عاطفی آن امیدواری و آزادی است؛ برخلاف نظر عامیانه که آن را رنگ تنفر می‌دانند.
رنگ زرد نشان روشنی، هوشمندی و روشنفکری است. حالت تحریک‌کنندگی در ذهن دارد و باعث توجه و تقویت فکر می‌شود. رنگ زرد با تأثیر بر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجب آرامش عصبی می‌شود.
رنگ زرد مناسب استفاده در صنایع آموزشی است، زیرا باعث تقویت حافظه شده و به مطالعه کمک می‌کند. کاربرد آن به‌تنهایی باعث ایجاد خشونت می‌شود، بنابراین بهتر است در ترکیب با سایر رنگ‌ها به کار رود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X