فنگ شویی، به معنای بادی است که با چشم دیده نمی‌شود، نه می‌توان آن را احساس کرد و نه می‌توان آن را درک کرد زیرا به‌اندازه آب فراری است.
اساس فنگ شویی در مفهوم چی نهفته است. فرضیه اصلی تئوری فنگ شویی این است که انسان، چه زنده و چه مرده، تحت تأثیر (چی) است که در آسمان و زمین رواج دارد.برهم‌کنش دونیروی دوتایی متضاد یین و یانگ موجب پدید آمدن همه پدیده‌های جهان می‌شود. همه تحت تأثیر نیروی کیهانی (چی) هستند.
اگر (چی) درست مدیریت نشود، به زندگی انسان و محیط زندگی او ضرر می‌رساند.سنت چینی معتقد است که جریان‌های (چی) و حضور آن در زمین آشکارا با ویژگی جغرافیایی کوه‌ها، آب و طبیعت ارتباط دارد.نوعی انرژی که در بدن موجودات زنده و غیرزنده وجود دارد. این انرژی از وجود انسان و پیرامونش جدا نیست و در صورت نبودنش حیات مختل خواهد شد.لغت چی را می‌توان به‌صورت نیروی حیات یا نیروی محرکه ترجمه کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X