دوره نرم افزار تا اجرا

بازدید از 10 پروژه اجرایی به همراه ارائه نکات

◾مدرس: گروه اساتید آپلاس

◾طول دوره:

200 ساعت
جلسات ورکشاپ و انجام پروژه

X