میز گرد قهوه با محفظه پنهان به صورت چرخشی

تومان

مناسب استفاده در منزل و اداره جات
در این محفظه به صورت نیم دایره ای دارای چرخش بازو بسته میشود

 

X