کابینت زیرروشویی حمام

تومان

دارای حفره برای نصب روشویی
دارای 6قفسه و1محفظه
وزن حدودی 15کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X