از میان رنگ ها سه رنگ، سبز، قرمز و زرد را رنگ های گروه کار می نامند. نقش هایی که این سه رنگ «گروه کار» از لحاظ تواناییشان برای ایجاد و حفظ عمل مؤثر ایفا می نمایند، عبارتند از:
سبز: رنگ سبز موجب نرمش پذیری اراده می شود. این نرمش پذیری به شخص امکان می دهد تا در برابر مشکلات ایستادگی کند و از طریق آن کاری را به انجام رساند و موجب کسب احترام بیشتری برای خود شود.
قرمز: رنگ قرمز اراده را به وجود می آورد، این نیرو خواهان عمل و کارایی است و این امر نیز به نوبه خود موجب خشنودی خاطر می گردد، زیرا فعالیت مناسبی را انجام داده است.
زرد: رنگ زرد موجب لذت ارادی از عمل گردیده و به شخص توانایی پیش بینی وضع خود و نتایج فعالیتش را در آینده می دهد. حتی از آن فراتر رفته و شخص را وادار به تفکر می کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X