رنگ یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بصری است، که همیشه همراه با بار معنایی، احساسی و عاطفی بوده است.
از سه طریق می توان به مطالعه معنا و مفهوم رنگ در زبان تصویری پرداخت: ۱. بررسی میزان تأثیرگذاری رنگ ها، ۲. نحوه ی ابراز مفاهیم رنگ های مختلف، ۳. معانی سمبلیک و انتزاعی رنگ ها
کاربرد رنگ در تاریخ همواره آمیخته با نوعی رمزگذاری و سمبل سازی همراه بوده است و همچنان نیز هست.
انسان ها و رنگ ها زیر مجموعه ای از نظام کل جهان می باشند که دائما در حال تعامل و تعادل با یکدیگر هستند و در نهایت انسان ها تحت تأثیر رنگ ها قرار می گیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X